Làm thế nào để có thể đo đếm được hiệu quả của quảng cáo, qua đó biết được rằng có bao nhiều hành động chuyển đổi trên website nhờ vào quảng cáo. Cách để chúng ta có thể theo dõi nhấp chuột trên một link thông qua Google Tag Manager
Sau đây là ví dụ về một link trên một trang web:
<a id=”checklist” href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform”>Đăng ký ngay</a>
<a id=”checklist” href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform”>Đăng ký ngay</a>

Khi bạn chạy quảng cáo trên bất kỳ hệ thống nào, để tracking được số lượt chuyển đổi của khách hàng đã làm gì trên website, có một số công cụ để giúp bạn đánh giá được hiệu suất quảng cáo bằng cách tracking hành vi người dùng, ví dụ khách click chuột vào quảng cáo sẻ được đưa đến landingpage website, sau đó khách hàng click tiếp cuộc gọi để liên hệ mua hàng, vậy làm thế nào để phân biệt được khách click vào số điện thoại đó là nguồn khách đến từ quảng cáo. Ngoài ra, khi bạn quảng cáo với landingpage, làm sao để biết được rằng, nguồn khách click vào landingpage là do quảng cáo hay do search organic. Chính vì vậy Chúng ta cần công cụ để theo dõi nhấp chuột trên link bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Điều hướng đến trang web của bạn (sử dụng trình duyệt Google Chorme) có chứa link mà bạn muốn theo dõi thông qua GTM

Bước 2: Click phải chuột lên link và chọn ‘Inspect‘ (hoặc Inspect Element nếu bạn dùng trình duyệt Firefox) từ menu đổ xuống.
Bây giờ bạn thấy cửa sổ Google developer console hiện lên phía dưới cùng của trang (hoặc bên phải).

Bước 3: Bạn cần ghi lại giá trị của thuộc tính id của anchor tag (<a>). Trong ví dụ trên, nó là “checklist” và bạn sẽ cần id này khi thiết lập trigger trong GTM.

Lưu ý: trong HTML, thuộc tính id được sử dụng để xác định một phần tử HTML duy nhất (ví dụ như link, button v.v.). Giá trị của thuộc tính id phải là duy nhất và không được chứa bất kỳ khoản trắng nào.
Ví dụ:
<a id=”checklist” href=”…
Ở đây <a> là một thành phần HTML, và id là thuộc tính của thành phần <a> và được sử dụng để xác định phần tử này là duy nhất trong HTML.
Chú ý: nếu bạn không tìm thấy thuộc tính id của link mà bạn muốn theo dõi, bạn có thể liên hệ developer website của bạn để hỗ trợ thêm thuộc tính vào. Không có thuộc tính id, bạn không thể theo dõi click của link thông qua GTM.

Bước 4: Bạn điều hướng đến Google Tag Manager và tạo một trigger mới với các cấu hình tương tự như sau:

kiểm tra click trên link download trigger gtm
Trigger name: Kiểm tra click trên link download
Choose event: Click (target: just links, wait for tag: Wait time 2000 milliseconds, check validation)
Enable when: page url equals (bạn bỏ link url có chứa link bạn muốn theo dõi)
Fire on: Click ID, nhập ID của thuộc tính link bạn muốn theo dõi.

Bước 5: Tạo một thẻ mới có cấu hình tương tự như sau để có thể gửi nhấp chuột vào liên kết tới Google Analytics như là event

gửi click từ gtm đến ga như là event
Ở đây, {{Page Path}} là biến đường dẫn của trang.
Biến page path trả về Request URI của một trang web, ví dụ:
Đường dẫn URL: https://optshare.com/quang-cao-retargeting/
thì Request URL là: /quang-cao-retargeting/
Mình sử dụng ‘Page Path’ làm event label để trong báo cáo event tracking sẽ thấy trên trang nào liên kết được nhấp vào. Điều này thật sự hữu ích nếu bạn nhúng một liên kết trên nhiều trang của trang web.
Thiết lập Non-Interaction Hit là true, thì event tracking sẽ không ảnh hưởng đến bounce rate của website.
Lưu ý: nếu bạn không rõ tag là gì, hoặc làm sao để tạo tag mới trong GTM thì hãy xem bài viết sau: Hướng dẫn Google Tag Manager dành cho người mới bắt đầu

Bước 6: Xem trước vùng chứa để đảm bảo rằng thẻ mới sẽ kích hoạt, khi bạn nhấp vào liên kết.

Bước 7: Nếu mọi thứ hoạt động như dự định thì bạn có thể xuất bản ngay.

Bước 9: Nhấp vào liên kết và kiểm tra dữ liệu sự kiện có được chuyển đến Google Analytics hay không bằng cách xem báo cáo theo thời gian thực.

Theo dõi nhấp chuột trên một link hình ảnh

Dưới đây là một ví dụ về link hình ảnh:
<a id=”checklist2″ href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform” ><img src=”http://www.book2web.com/images/download-button-blue-300×133.png” /></a>
download button
<a id=”checklist2″ href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform” ><img src=”http://www.book2web.com/images/download-button-blue-300×133.png” /></a>
download button
Để theo dõi nhấp chuột trên liên kết hình ảnh, bạn có thể làm theo các bước tương tự như theo dõi các nhấp chuột trên một link ở phần trên. Tuy nhiên có một số lưu ý sau.
Nếu bạn muốn sử dụng thuộc tính id của hình ảnh thay vì sử dụng thuộc tính id của thẻ <a> để xác định link hình ảnh của bạn, Ví dụ:
<a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform” ><img id=”checklist2″ src=”http://www.book2web.com/images/download-button-blue-300×133.png” /></a>

<a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform” ><img id=”checklist2″ src=”http://www.book2web.com/images/download-button-blue-300×133.png” /></a>
Thì bạn cần thiết lập target là “All Elements” thay cho “Just Links”:

target all elements trigger
Trong GTM, nếu bạn muốn theo dõi bất kỳ thành phần của HTML mà không phải là Link <a>, thì bạn cần thiết lập target là “All Elements”.

Theo dõi liên kết trên nút button

Dưới đây là dòng mã ví dụ về nút button:
<button id=”checklist3″ type=”button” onClick=’location.href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform”‘>Download</button>
button downloadĐể theo dõi click trên nút button, bạn cần làm theo những bước sau:

Bước 1: Đều hướng đến trang của bạn nơi có nút button mà bạn muốn theo dõi qua GTM

Bước 2: Bạn Inspect và nút button, và tìm thuộc tính id của nó (Trong trường hợp bạn không thấy thuộc tính id, bạn có thể nhờ developer của website thêm vào nút button)

Bước 3: Điều hướng đến Google Tag Manager tạo một trigger mới với thiết lập tương tự như sau:

track event button gtm

Chọn Event: Click
Thiết lập Trigger: Targets: All Elements
Bật khi: Page URL equals << nhập đường dẫn URL có chứa nút button mà bạn muốn theo dõi>>
Fire On: Click ID equals <<Nhập thuộc tính id của nút button>>
Lưu ý: target ở đây là all elements chứ không phải là just links,

Bước 4: Tạo một thẻ mới với thiết lập tương tự như sau để gửi theo dõi click trên nút button về Google Analytics như là event.
Tag name: Gửi click trên nút button Download về GA như là Event
Choose Product: Google Analytics
Configure tag:
+ Tag type: Universal Analytics
+ Google Analytics Setting: Chọn GA ID của bạn
+ Track Type: Event
+ Category: Download nút button
+ Action: Nhập tên của event action
+ Label: {{Page Path}}
+ Non-Interaction: True
Fire On: Kiểm tra click trên nút Download

Bước 5: Xem trước và xuất bản tag mới

Bước 6: Bạn thử click vào nút button và kiểm tra dữ liệu sự kiện đã được gửi đên Google Analytics hay chưa, thông qua báo cáo theo thời gian thưc của GA.

Theo dõi nhấp chuột của nút button trên toàn bộ trang web

Theo dõi nút button trên toàn bộ trang web thay vì một trang cụ thể nào đó, về cơ bản thiết lập thì nó cũng tương tự như theo dõi các nhập chột trên một button của một trang duy nhất.
Khác biệt là khi bạn tạo trigger, thiết lập ‘Page URL’ là .* thì trigger này có thể kích hoạt bất kỳ trang nào của website.
Ví dụ:

trigger button all website

Theo dõi gửi Form

Đoạn code dưới đây là ví dụ về 3 thành phần của một nút gửi form.
<form id=”gform_1″ action=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNguYrPQ9PnLvZWxBZEKpc4Ju85aPocXWDwWvjRpxs32uQ/viewform”>
Username: <input type=”text” id=”username”><br>
Password: <input type=”text” id=”password”><br>
Email: <input type=”text” id=”email”><br>
<input id=”submitButton” type=”submit” value=”Submit”>
</form>

ví dụ biểu mẫu form
Để theo dõi gửi biểu mẫu trên website thông qua Google Tag Manager, bạn cần thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tìm Form ID và ghi lại. Để tìm form id, bạn điều hướng đến trang có chứa form, và inspect lên form đó, và tìm kiếm thuộc tính id của thẻ form:
tìm form id

Bước 2: Tạo một trigger mới để kiểm tra gửi biểu mẫu

kiểm tra gửi biểu mẫu

Tên Trigger: Kiểm tra gửi biểu mẫu (Bạn có thể đặt tên tùy ý)
Trigger type: Form Sumission
Configure trigger: Check Validation
Bật khi: Page URL equals <<link url chứa form bạn muốn theo dõi>>
Fire on: Form ID equals <<thuộc tính id của form>>

Bước 3: Tạo một thẻ mới, loại Universal Analytics để gửi số lượng gửi form về Google Analytics như là một event.
Bạn có thể xem thiết lập sau:
gửi form về Google analytics

Bước 4: Preview tag để đảm bảo tag của bạn sẽ được kích hoạt

Bước 5: Nếu mọi thứ hoạt động như dự định thì bạn có thể xuất bản tag mới này

Bước 6: Kiểm tra, bạn thử click vào nút “gửi” của biểu mẫu để xem dữ liệu event có được gửi đến Google Analytics hay không thông qua báo cáo theo thời gian thực của GA.
Lưu ý: Thiết lập và theo dõi biểu mẫu, các trường biểu mẫu theo cách thủ công, cơ bản thông qua GTM có thể rất khó khăn, tốn thời gian, và đặt biệt là dễ bị xảy ra lỗi. Việc thực hiện phụ thuộc vào thiết lập, và công nghệ của web. Có một số giải pháp thay thế tốt hơn khi theo dõi biểu mẫu form bằng GTM như công cụ Hotjar. Đây là một công cụ theo dõi, phân tích website, nó có một số ưu điểm rất tuyệt vời. Vấn đề là không quan trọng bạn sử dụng công cụ phân tích nào. bạn không nhất thiết phải theo dõi mọi thứ thông qua GTM. Có những giải pháp, công cụ tốt hơn GTM thì bạn nên sử dụng để thay thế. Quan trọng là bạn có thể theo dõi chính xác, thu thập thêm những thông tin hữu ích để phân tích ví dụ như thời gian người dùng ở lại trên form là bao lâu v.v.
Theo dõi click của liên kết ngoài trên toàn bộ website (Exit tracking)
Liên kết ngoài là liên kết đến website khác từ website của bạn. Theo dõi click trên liên kết ngoài còn được gọi là exit tracking hoặc outbound tracking. Thông qua exit tracking, bạn có thể do lường lượng traffic từ website của bạn đến những website khác là bao nhiêu. Loại theo dõi này rất là hữu ích nếu website của bạn là Affiliate.

Bạn có thể làm theo những bước sau để theo dõi liên kết ngoài thông qua GTM:

Bước 1: Tạo một trigger mới với thiết lập tương tự như sau:

theo dõi click đến website khác

Lưu ý: chỗ Fire on, chọn Click URL doen not contain <<tên miền website của bạn>>

Bước 2: Tạo một thẻ mới loại Universal Analytics để gửi click trên liên kết ngoài đên Google Analytics

theo dõi click trên liên kết ngoài

{{Click URL}} là một built-in variable trong GTM. Nó sẽ trả về URL của link bạn click.
{{Page Path}} là một built-in variable trong GTM. Nó sẽ trả về URL của trang.

Bước 3: Preview để xem thẻ của bạn có được kích hoạt không

Bước 4: Nếu mọi thứ hoạt động như dự định thì bạn có thể xuất bản thẻ mới này

Bước 5: Kiểm tra, bạn có thể thử click vào một liên kết ngoài, để xem dữ liệu event có gửi về Google Analytics hay không theo báo cáo thời gian thực của GA.