Để kết nối đến hosting giúp người quản trị có thể dể dàng upload dữ liệu, hoặc download dữ liệu thì trên hosting Ubuntu cũng có một chương trình để làm viêc này

VSFTP là chương trình FTP thông dụng trên server Ubuntu 12.04, bạn cần phải cài đặt thêm chương trình VS FTP. chữ VS ở đầu chữ FTP ở đây có nghĩa là “very secure” – rất bảo mật.

Cài đặt vsfptd

Chạy dòng lệnh sau

sudo apt-get install vsftpd

Sau khi tải và cài đặt xong, bạn đã có thể sử dụng ngay được rồi. Tuy nhiên, cần cấu hình thêm một chút để bảo mật hơn cho VPS.

Cấu hình vsftpd

Mở file cấu hình:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Chuyển Anonymous_enable  từ Yes sang No

anonymous_enable=NO

Bỏ comment dòng local_enable, chuyển thành Yes và cho phép write

local_enable=YES
write_enable=YES

Bỏ comment dòng chroot_local_user và chuyển thành Yes để user không thể truy cập các folder khác của server

chroot_local_user=YES

Lưu lại và thoát.

Tạo thư mục riêng cho user

mkdir /home/username/files

Thay đổi ownership

chown root:root /home/username

Khởi động lại vsftpd

sudo service vsftpd restart

Kết nối FTP Server

Bạn có thể kết nối đến server vsftpd bằng cách sử dụng đường dẫn ftp://example.com