Bài viết trước mình đã có chia sẻ các bước cài đặt webserver Apache trên Centos 7, trong bài viết này tiếp tục mình hướng dẫn các bạn các bước để tiến hành cài đặt hoàn thành một hosting trên Centos sử dụng webserver LAMP APACHE, các bạn làm theo các bước như bên dưới.

Bước 1: Cài đặt MySQL/MariaDB

Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt MySQL hoặc MariaDB. MySQL được phát triển bởi Orcle còn MariaDB là 1 nhánh của MySQL được phát triển bởi đội ngũ Monty Widenius.

* Cài đặt MySQL

– Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install mysql-server mysql-client
– Cấu hình quản trị MySQL
# mysql_secure_installation
– Kiểm tra MySQL
# sudo mysql -u root -p

* Cài đặt MariaDB

– Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install mariadb-server mariadb-client
– Cấu hình quản trị MariDB
# sudo mysql_secure_installation
– Kiểm tra MariDB
# sudo mysql -u root -p

Bước 2: Cài đặt Apache

– Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install apache2
– Khởi động dịch vụ Apache
# sudo systemctl start apache2
– Cho phép dịch vụ apache khởi động cùng hệ thống
# sudo systemctl enable apache2
– Kiểm tra
Truy cập link http://your_ip_address hoặc http://your_domain

Bước 3: Cài đặt PHP

– Cài đặt PHP 7.1 theo lệnh
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
# sudo apt-get -y install php7.1 libapache2-mod-php7.1

Bước 4: Cài đặt module PHP

– Cài đặt một số module cần thiết
# sudo apt-get -y install php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-gd php7.1-intl php-pear
php-imagick php7.1-imap php7.1-mcrypt php-memcache php7.1-pspell php7.1-recode
php7.1-sqlite3 php7.1-tidy php7.1-xmlrpc php7.1-xsl php7.1-mbstring php-gettext
– Cài đặt Opcache và APCu để hỗ trợ tăng tốc độ PHP
# sudo apt-get -y install php7.1-opcache php-apcu
– Khởi động lại dịch vụ Apache
# systemctl restart apache2

Bước 5: Kiểm tra PHP

– Tạo file PHP (info.php)
# sudo vi /var/www/html/info.php
<?php
phpinfo();
?>
Truy cập link http://your_ip_server/info.php hoặc http://your_domain/info.php

Bước 6: Cài đặt phpMyAdmin

– Cài đặt theo lệnh sau:
# sudo apt-get -y install phpmyadmin
Web server to configure automatically: <– Select the option: apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <– Yes
MySQL application password for phpmyadmin: <– Press enter, apt will create a random password automatically.

Truy cập link http://your_ip_server/phpmyadmin hoặc http://your_domain/phpmyadmin

Nếu phpmyadmin không hoạt động thực hiện bước sau
# sudo vi /etc/apache2/apache2.conf
thêm dòng
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Khởi động lại dịch vụ Apache
# sudo systemctl restart apache2