Bài viết trước mình đã có một số hướng dẫn việc cài đặt webserver, Nếu trên Linux bạn có thể chọn cài webserver Apache còn gọi là LAMP, hoặc NGIXN còn gọi là LEMP, cái nào cũng được, để tiếp bước tiếp theo trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt website wordpress lên trên cái máy chủ webserver đã cài đặt thành công.
Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP như mình nói ở trên

Các bước cài đặt WordPress

Tải WordPress
Đến folder www (hoặc folder chứa nội dung website)
cd /var/www/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
Giải nén
tar -xzvf latest.tar.gz

Tạo WordPress MySQL Database và User

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal.

Đăng nhập MySQL
mysql -u root -p
Tạo database
create database dbname;
Tạo và thiết lập quyền cho user
create user ‘username’@’localhost’ identified by ‘password’;
Để thay đổi password user
set password for ‘username’@’localhost’ = password(‘password’);
Thiết lập tất cả quyền cho user
grant all on dbname.* to username@localhost;
Nếu bạn muốn giới hạn quyền cho user thì dùng dòng lệnh sau
grant SELECT on dbname.* to username@localhost; // SELECT là quyền
Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user
ALL
ALTER
CREATE VIEW
CREATE
DELETE
DROP
GRANT OPTION
INDEX
INSERT
SELECT
SHOW VIEW
TRIGGER
UPDATE
Reload all the privileges
FLUSH PRIVILEGES;
Thoát
exit

Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php
cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php
Chỉnh sửa file
sudo nano ./wordpress/wp-config.php
Điền thông tin database, user, password vào
// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘wordpressuser’);
/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’);
Lưu và thoát.
Copy tất cả file trong folder wordpress ra ngoài folder www
sudo rsync -avP ./wordpress/ .
Thay đổi ownership folder chứa WordPress
sudo chown www-data:www-data * -R
sudo usermod -a -G www-data wordpress
Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress bằng cách truy cập http://site.com/wp-admin/install.php rồi đó.