Bài này mình viết vắn tắt, chia sẽ trọn bộ các bước cài đặt webserver NGINX, MySQL, PHP, Website wordpress hoàn thành để bạn có thể truy suất chạy được trên trình duyệt, ở đây chủ yếu là tập các lệnh, các bạn cứ làm theo, mình có note lại bên cạnh, nó cũng tương đối dễ hiểu nên các bạn cứ làm theo, lưu ý các bạn có thể copy các lệnh này, không cần phải đánh lại, để tránh việc đánh nhầm, nhớ bỏ dấu # ở trước lệnh, vì trên hệ thống đã mặc định có rồi, mình để như vậy để các bạn dễ phân biệt đó là lệnh cần thôi.

Coi thông tin phiên bản hệ điều hành:

#cat /etc/centos-release

Bước 1. thêm repos và cài đặt các packages.

#rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm;
#rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm;
#yum updateinfo

–php56

#yum install mariadb-server.x86_64 nginx.x86_64 wget.x86_64 php56w-fpm.x86_64 php56w-mbstring.x86_64 php56w-gd.x86_64 php56w-pdo.x86_64 php56w-mysql

--php7.0
#yum install mariadb-server.x86_64 nginx18.x86_64 wget.x86_64 php70w-fpm.x86_64 php70w-mbstring.x86_64 php70w-gd.x86_64 php70w-pdo.x86_64 php70w-pdo_dblib.x86_64 php70w-mysql.x86_64
#cd

Bước 2. Download PHPmyAdmin

#wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.1/phpMyAdmin-4.7.1-english.tar.gz
#tar -xf ./phpMyAdmin-4.7.1-english.tar.gz
#mkdir /www
#mv ./phpMyAdmin-4.7.1-english /www/
#ln -s /www/phpMyAdmin-4.7.1-english/ /www/pma

Bước 3. Cấu hình mysql

#systemctl enable mariadb.service
#systemctl start mariadb.service
#ps auxf | grep mysq[l]
#mysql_secure_installation

Click Yes trả lời các yêu cầu là xong

Bước 4. Chuẩn bị php-fpm

#vim /etc/php-fpm.d/www.conf

-listen = 127.0.0.1:9000
-listen = /var/run/php-fpm.sock
uncomment
-listen.owner = apache
-listen.group = apache
-listen.mode = 0666

#systemctl enable php-fpm.service
#systemctl start php-fpm.service
#ps auxf | grep ph[p]

Bước 5. Chuẩn bị nginx

#systemctl enable nginx.service
#systemctl start nginx.service
#ps auxf | grep ngin[x]

Bước 6. Cho phép các rules trên tường lửa

#iptables -I INPUT 5 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Bước 7. Thêm virtual servers vào nginx ( phpmyadmin1.com nơi bạn tạo database)

#vim /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin1.com.conf

server {

listen 80;
fastcgi_buffers 16 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
server_name phpmyadmin1.com www.phpmyadmin1.com;
error_log /var/log/phpmyadmin1.com_error.log;

root /www/pma;
index index.php index.html index.htm;
location ~ \.php$ {
#fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm.sock;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
}

#mkdir /www/phpmyadmin2.com
#vim /www/phpmyadmin2.com/index.php
#cp /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin1.com.conf /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin2.com.conf
#vim /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin2.com.conf

<?php
phpinfo();
Keep in mind that for applications based on different frameworks nginx should be configured according to framework requirements

systemctl restart nginx.service
#chown -R apache.apache /www
#mkdir /var/lib/php/session
#chown -R apache.apache /var/lib/php

Xong bước này bạn ra trình duyệt thử truy suất datatabase nhé:
https://phpmyadmin2.com
Nếu bước này không truy cập được, vì bạn không phải ngồi trên server localhost, nên bạn phải chỉnh file host
#IP của server bạn và phpmyadmin2.com
sau đó truy suất trở lại.

Bước 8. Tùy chỉnh lại một số lệnh trong file bash

Mở file .bashrc

#vim /root/.bashrc
PS1='\[\033[00;33m\]\u@\H:\[\033[01;33m\]\w\$\[\033[00m\] \[\e[1;37m\]'

Bước 9: cài đặt wordpress lên web server

#cd
#pwd

Cài đặt và giải nén

1. tải wordpress

#wget https://wordpress.org/latest.zip

2. Giải nén và di chuyển thư mục wordpress

unzip latest.zip
mv ./wordpress /www/

3. Đặt quyền cho người dùng apache

#chown -R apache.apache /www/wordpress

4. Cấu hình nginx

Tạo file cấu hình

#vim /etc/nginx/conf.d/bmmdigital1.com.conf

Copy toàn bộ đoạn này vào, chú ý chổ Severname: đang đặt là bmmdigital1.com, đó là địa chỉ truy suất web và lưu lại
# Upstream to abstract backend connection(s) for php
upstream php {
server 127.0.0.1:9000;
}
server {
## Your website name goes here.
server_name bmmdigital1.com;
## Your only path reference.
root /www/wordpress;
## This should be in your http block and if it is, it’s not needed here.
index index.php;
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}
location / {
# This is cool because no php is touched for static content.
# include the “?$args” part so non-default permalinks doesn’t break when using query string
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
#NOTE: You should have “cgi.fix_pathinfo = 0;” in php.ini
include fastcgi.conf;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_pass php;
}
location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
expires max;
log_not_found off;
}
}

5. Khơi động lại Nginx

#systemctl restart nginx

Bước 10: hoàn thành

bạn truy cập website ở trình duyệt bình dường nhé. ở đây là bmmdigital1.com nhé.
Nếu không được, do bạn không ở trên local, cần đổi file host.